מסלול הטבה מס' 36 עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור

1. כללי

1.1 הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית )להלן: "רשות החדשנות"( מסייעת ומעודדת,

במישרין או בעקיפין, חדשנות טכנולוגית בתעשייה בישראל באמצעות מגוון מסלולים,

כלים ופעולות המבוצעים על ידה.

1.1 מחקרים בעולם מצביעים באופן ברור כי חדשנות טכנולוגית מהווה מרכיב חשוב בבניית

מגזר יציב ובר קיימא של חברות בתחום תעשיית הייצור וכי חדשנות טכנולוגית זו, תעניק

להן יתרונות תחרותיים ותאפשר להן להתמודד בהצלחה בשוק ולהשיא תשואה עודפת

למשק. הישגים אלו יושגו באמצעות פיתוח מוצרים חדשניים או על ידי פיתוח והטמעה של

תהליכי ייצור מתקדמים בעלי חדשנות טכנולוגית.

1.1 מטרת מסלול הטבה מס' 16 של רשות החדשנות עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית -

הייצור )להלן: "מסלול ההטבה"( הינה לעודד מחקר, פיתוח או חדשנות טכנולוגית ואת

הטמעתם בחברות תעשיית הייצור ובחברות תעשיית הייצור העילית. על מנת להשיג מטרה

זו נקבעו מסלולי המשנה המפורטים להלן, בכדי ליצור תמריץ לחברות להשקיע בתכניות

מחקר, פיתוח או חדשנות טכנולוגית המעודדות צמיחה ושיפור הפריון.

2. הגדרות

במסלול הטבה זה לרבות מסלולי המשנה המפורטים בסעיף 4 תיוחד למונחים הבאים

ההגדרה המופיעה בסעיף זה זולת אם נאמר אחרת בחוק החדשנות, בגוף מסלול ההטבה

או במסלולי המשנה המפורטים בסעיף 4 . מונח שלא הוגדר במפורש במסלול זה תינתן

לו המשמעות בהתאם לחוק החדשנות -

1.1 "אתר האינטרנט"

אתר האינטרנט של רשות החדשנות;

1.1 "חברת תעשיית ייצור"

תאגיד אשר התאגד כדין במדינת ישראל ופועל בהתאם לדיני מדינת ישראל ואשר עונה על

אחד מבין שני התנאים הבאים:

)1( מרבית הכנסתו )למעלה מ- 50% ( בשנה שקדמה להגשת הבקשה במסגרת מסלול

ההטבה נבעה מייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה המסורתית או בענפי

הטכנולוגיה המעורבת מסורתית על פי הגדרתם במועד הגשת הבקשה. -

)1( מרבית הכנסתו )למעלה מ- 50% ( בשנה שקדמה להגשת הבקשה במסגרת מסלול

ההטבה נבעה מייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה המעורבת עילית על -

פי הגדרתם במועד הגשת הבקשה, והעונה על שני התנאים הבאים במצטבר:

)1( במועד הגשת הבקשה במסלול הטבה זה מספר עובדי הייצור בו הינו לפחות

10% מכלל העובדים, אך לא פחות מ- 1 עובדים.

2

)1( במועד הגשת הבקשה במסלול הטבה זה מספר עובדי המו"פ בו הינו לכל

היותר 10% מכלל העובדים, אך לא יותר מ- 15 עובדים.

1.1 "חברת תעשיית ייצור עילית"

תאגיד אשר התאגד כדין במדינת ישראל ופועל בהתאם לדיני מדינת ישראל ואשר עונה על

שלושת התנאים הבאים במצטבר:

)1( למעלה מ- 50% מהכנסותיו בשנה שקדמה להגשת הבקשה במסגרת מסלול

ההטבה הינן מייצור תעשייתי בישראל של מוצרים בענפי הטכנולוגיה

העילית.

)1( במועד הגשת הבקשה במסלול הטבה זה מספר עובדי הייצור בו הינו

לפחות 10% מכלל העובדים, אך לא פחות מ- 1 עובדים.

)1( במועד הגשת הבקשה במסלול הטבה זה מספר עובדי המו"פ הינו לכל

היותר 10% מכלל העובדים, אך לא יותר מ- 15 עובדים.

1.4 "העברת זכויות ייצור", "חדשנות טכנולוגית", "מחקר", "מוצר", "מוצר חדש", "מנכ"ל

רשות החדשנות", "פיתוח", "שיפור מהותי במוצר קיים", "שיפור מהותי בתהליך

קיים" או "ראש רשות החדשנות"

כהגדרת מונחים אלה בחוק החדשנות;

1.5 "חוק החדשנות"

החוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ"ד- 1984 ;

1.6 "ענפי הטכנולוגיה המסורתית", "ענפי הטכנולוגיה המעורבת מסורתית" או "ענפי -

הטכנולוגיה המעורבת עילית", "ענפי הטכנולוגיה העילית" -

כהגדרת מונחים אלה במדריך הסיווג האחיד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

1.2 "שיעור הערך המוסף"

סכום עלויות ייצור המבוצע במדינה מסוימת, בניכוי עלויות שיובאו לצורך הייצור לאותה

מדינה, ביחס למחיר המוצר בשער המפעל;

1.8 "שליטה" ו"בעל ענין"

כמשמעותם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968 ;

1.9 "תכנית"

תכנית שנתית או רב שנתית למחקר או פיתוח, המורכבת מתיק אחד או יותר, לפי תנאים

שייקבעו במסלול הטבה זה.

1.10 "תיק"

בקשה לקבלת הטבה מכוח מסלול הטבה זה, בתקופה של עד 11 חודשים, במסגרת תכנית.

.3 הוועדה

1.1 הרכב הוועדה

ועדת המחקר של מסלול הטבה זה )להלן: "ועדת המחקר"( תשמש כוועדת המחקר

כמשמעותה בחוק החדשנות, לצורכי מסלול זה ואלה הם חבריה:

3

1.1.1 ראש רשות החדשנות חבר ויושב ראש הוועדה; –

1.1.1 המנהל הכללי של רשות החדשנות חבר וממלא מקום יושב ראש הוועדה; –

1.1.1 שלושה עובדי רשות החדשנות שימנה המנהל הכללי של רשות החדשנות חברים; -

1.1.4 שני עובדי משרד הכלכלה והתעשייה בעל תואר אקדמי בתחומים הנוגעים לעבודת

הוועדה, שימנה המנהל הכללי של משרד הכלכלה והתעשייה חברים; –

1.1.5 נציג הממונה על התקציבים במשרד האוצר שימנה שר האוצר חבר; –

1.1.6 נציג החשב הכללי במשרד האוצר שימנה שר האוצר חבר; –

1.1.2 שלושה נציגים מקרב הציבור בעלי ניסיון תעסוקתי או מחקרי משמעותי בתחום

הנוגע למסלול ההטבה, ולפחות אחד מהם בעל ניסיון משמעותי בתחום החדשנות

הטכנולוגית בתעשייה מקרב התעשיינים חברים; –

1.1 תפקידי הוועדה וסמכויותיה

לוועדת המחקר הסמכות לקבל כל החלטה הדרושה לשם הפעלת המסלול )ככל שאינן

סותרות את הוראות חוק החדשנות, התקנות, הכללים, הנהלים וההוראות שנקבעו מכוחו(

ובכלל זה התפקידים אשר מפורטים במסלולי המשנה המפורטים להלן בסעיף 4 .

1.1 גמול

חברי הוועדה מקרב הציבור יהיו זכאים לגמול עבור השתתפותם בישיבות הוועדה, זאת

בהתאם לנוהל אשר ייקבע על ידי מועצת רשות החדשנות לעניין זה. -

.4 ההטבות שיוענקו במסגרת מסלול ההטבה

במסגרת מסלול ההטבה יופעלו שני מסלולי משנה כדלקמן:

4.1 מסלול משנה מו"פ בתעשיית הייצור )מופ"ת(: מטרת מסלול משנה זה הינה לעודד -

חברות תעשיית הייצור וחברות תעשיית הייצור העילית לקדם ולהטמיע תהליכי חדשנות

טכנולוגית או מחקר ופיתוח באמצעות פיתוח מוצרים חדשנים, שיפור ופיתוח מוצרים

קיימים, ופיתוח ושיפור תהליכי ייצור וזאת במטרה לייצר בידול טכנולוגי ויתרונות

תחרותיים בשוק המקומי והעולמי. במסגרת מסלול משנה זה יוענק מענק כספי המכסה

מרכיבי עלות של פעילויות חדשנות או מו"פ, הכל כמפורט בנספח א'.

4.1 מסלול משנה מכינה למו"פ: מטרת מסלול המשנה הינה לסייע לחברות תעשיית הייצור

להיערך לקראת ביצוע תכנית מו"פ מוצלחת ולאפיין היבטים נוספים בהם הן תוכלנה לשפר

את מוצריהן ואת תהליכי הייצור אותן הן מיישמות באמצעות יישום חדשנות טכנולוגית,

זאת לאור קיומן של חסמים שונים, הכל כמפורט בנספח ב'.

.5 סמכויות פיקוח ואכיפה של רשות החדשנות

מבקש שתכניתו אושרה מתחייב בכל עת לאפשר לרשות החדשנות, או למי מטעמה, לרבות

גורמים חיצוניים מטעמה, לבקר את פעולותיו, במועדים ובתנאים שיקבעו על ידם ולפעול

על פי הנחיות רשות החדשנות כפי שייקבעו מעת לעת.

4

.6 ביטול הסיוע

הוראות חוק החדשנות, לרבות פרק ח' לחוק החדשנות, לעניין ביטול הסיוע יחולו על

ההטבות הניתנות במסגרת מסלול הטבה זה.

.7 תקציב

2.1 מובהר כי רשות החדשנות רשאית לעדכן מעת לעת את הסכומים הנקובים במסלול הטבה

זה.

2.1 מתן הסיוע והפעלת מסלול הטבה זה כפופים לאישור התקציב מדי שנה בשנה, למגבלות

התקציב ולתקציב המאושר למסלול הטבה זה.

2.1 במידה ובמועד האישור טרם אושר תקציב רשות החדשנות, יהיה אישור המענק כפוף

לקיומו של תקציב בתקנה התקציבית המתאימה ולא תתקבל כל החלטה סופית בדבר

המענק המאושר עד לאחר אישור התקציב על ידי הגורמים הרלוונטיים, לפי המוקדם -

מבניהם.

.8 שונות

8.1 הוראות חוק החדשנות, התקנות, הכללים, הנהלים, התנאים וההוראות שנקבעו מכוחו )אם

וככל שנקבעו( יחולו על מסלול זה, בשינויים המחויבים ובכלל זה הוראות סימן ד' לפרק ג'

לחוק החדשנות )ועדת המחקר(, פרק ג 1 לחוק החדשנות )חובת הזהירות וחובת האמונים

של נושא משרה ברשות החדשנות(, סעיף 15 כ"ח לחוק החדשנות )החלת דינים(, סעיף 15 ל'

לחוק החדשנות )הכנסות רשות החדשנות(, פרק ד' לחוק החדשנות )אישור בקשות למתן

הטבות(, פרק ה' לחוק החדשנות ופרק ח' לחוק החדשנות )הוראות כלליות( ובכלל זה סעיף

42 א לחוק החדשנות )עונשין(.

8.1 נהלים של מסלול ההטבה, כפי שייקבעו ויפורסמו מעת לעת על ידי הוועדה, לרבות לעניין

הליך הגשת הבקשות והדיון בהן, הם חלק בלתי נפרד ממסלול הטבה זה. אם קיימת

סתירה בין הוראות מסלול הטבה זה לבין הנהלים, תגברנה הוראות מסלול הטבה זה.

8.1 בכל מקרה אין לראות במסלול הטבה זה התחייבות מטעם רשות החדשנות לאשר

בקשות/הצעות שתוגשנה או להעביר תשלום כלשהו.

8.4 נהלים, כללים, הודעות וכיוצ"ב שיקבעו ביחס למסלול הטבה זה יפורסמו באתר

האינטרנט.

.9 תחילה

הוראות מסלול ההטבה תוקנו ביום 11 באפריל 1018 , והן מחליפות את הוראות מסלול

ההטבה מיום 12 בינואר 1018 .

5

נספח א'

מסלול משנה א' מופ"ת מחקר ופיתוח בתעשיית הייצור - -

.1 כללי

האמור במסלול הטבה מס' 16 של רשות החדשנות עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית -

הייצור )להלן: "מסלול ההטבה"( יחול על מסלול משנה מופ"ת מחקר ופיתוח בתעשיית –

הייצור המפורט בנספח א' זה )להלן: "מסלול המשנה"(, אלא אם נאמר מפורשות אחרת בגוף

מסלול המשנה.

.2 מטרת מסלול המשנה

מטרת מסלול משנה זה הינה לעודד את חברות תעשיית הייצור וחברות תעשיית הייצור

העילית לקדם ולהטמיע תהליכי מחקר ופיתוח או חדשנות טכנולוגית באמצעות פיתוח

מוצרים חדשים, שיפור ופיתוח מוצרים קיימים, וכן פיתוח ושיפור תהליכי ייצור, זאת

במטרה לייצר בידול טכנולוגי ויתרונות תחרותיים בשוק המקומי והעולמי. במסגרת מסלול

משנה זה יוענק מענק כספי המכסה מרכיבי עלות של פעילויות מחקר ופיתוח או חדשנות.

.3 הגדרות

במסלול משנה זה תיוחד למונחים הבאים ההגדרה המופיעה בסעיף זה זולת אם נאמר אחרת

בגוף מסלול ההטבה.

3.1 "אזורי עדיפות לאומית"

אזור פיתוח א' שנקבע לפי סעיף 40 ד לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט- 1959 .

3.2 "הוצאות מחקר ופיתוח מוכרות"

הוצאות שהוצאו בביצוע מחקר, פיתוח או בפעילות חדשנות טכנולוגית על פי תכנית

מאושרת, שלגביהן קבעה ועדת המחקר בכללים שפורסמה באתר האינטרנט, כי ניתן

להביאן בחשבון ולפי תנאים שנקבעו במסלול זה.

3.3 "מכון מחקר"

כהגדרת מונח זה במסלול הטבה מס' 11 של רשות החדשנות קידום מכוני מחקר –

תעשייתיים.

.4 תפקידי הוועדה וסמכויותיה

4.1 לוועדת המחקר הסמכות לקבל כל החלטה הדרושה לשם הפעלת המסלול )ככל שאינן

סותרות את הוראות חוק החדשנות, התקנות, הכללים, הנהלים וההוראות שנקבעו מכוחו(

ובכלל זה:

.1 לדון בכל בקשה המוגשת במסגרת מסלול משנה זה.

.1 לבחון את הבקשות המוגשות במסגרת מסלול המשנה בהתאם לתנאי הסף ואמות

המידה ולאשר אותן.

6

.1 לעשות כל פעולה לצורך בחינה וההערכה של מצגיהם של המבקשים, לרבות בנוגע

לאופן ביצוע התכנית.

.4 לקבוע תנאים מוקדמים לכניסתו של אישור התכנית לתוקף.

.5 לקבוע את התנאים לביצוע התכנית המאושרת, לרבות אבני דרך, לוחות זמנים.

.6 לאשר או לפסול באופן מלא או חלקי, בהתאם לנהלים שקבעה הוועדה, כל שינוי

שמבוקש לבצע בתכנית המאושרת לעומת הבקשה המקורית.

.2 לעקוב אחר ביצועה של תכנית מאושרת, ולהחליט האם לקבוע לה תנאים ואבני דרך.

.8 לאשר הארכת תקופת הביצוע של התכנית המאושרת ללא תוספת תקציבית עד לניצול

מלא של התקציב המאושר.

.9 לאשר קיצור תקופת הביצוע של התכנית המאושרת ככל שנוצל התקציב המאושר

במלואו והוגשמו יעדי התכנית המאושרת.

.10 לבטל או להפסיק תמיכה בתכנית מאושרת.

.11 לקבוע ולפרסם נהלים לביצוע מסלול הטבה זה.

4.1 ראש רשות החדשנות יהיה רשאי למנות ועדות משנה מקרב חברי ועדת המחקר ולקבוע את

פעולות העזר שוועדות המשנה יוכלו לבצע לשם פעילות הוועדה.

.5 הליך הגשת הבקשות, בחינתן ואישורים שונים

5.1 המבקש אישור לתכנית יגיש לוועדה תיאור מפורט של התכנית שיש בדעתו לבצע,

בצירוף פרטים על ההשקעה הנדרשת ומקורות המימון, סקירה על הידע הקיים בנושא

והיכולת להשיגו, תיאור חדשנות המוצר שיפותח ויתרונותיו על פני מוצרים אחרים,

פרטים בדבר הדרך שבה בדעתו לייצר את המוצר אם יושגו התוצאות הצפויות במחקר

ופיתוח, הצהרה בדבר המקומות שבהם יתבצע ייצור המוצר בישראל ומחוץ לישראל,

פעולות הייצור המתוכננות במקומות האמורים בצירוף הנמקה מדוע פעולות ייצור

מסוימות מתוכננות להתבצע מחוץ לישראל, וכן שיעור הערך המוסף המתוכנן בישראל

ומחוץ לישראל )להלן: "הצהרה בדבר מקום ייצור ושיעור הערך המוסף"(, וכן פרטים על

בעלי הזכויות בידע, בייצור או בשיווק, וסקירה בדבר היכולת לשווק את המוצר ובדבר

ההסדרים שנעשו להבטחת הייצור בישראל.

5.1 המבקש אישור לתכנית ימלא טופס בקשה בהתאם לנוסח שייקבע על ידי הוועדה בנהלי -

מסלול המשנה ויצרף לבקשתו תעודת התאגדות של המבקש, דו"חות כספיים והצהרות

בהתאם לנוסחים שייקבעו על ידי ועדת המחקר, הכל לצורך בחינת הבקשות ובכלל זה -

תנאי הסף.

5.1 בחינת הבקשות המוגשות תיעשה על ידי ועדת המחקר בהתאם להוראות המפורטות -

במסלול משנה זה, בין היתר לעניין בחינת העמידה בתנאי הסף ואמות המידה, כמפורט

בסעיפים 6 ו- 2 להלן, בהתאמה.

5.4 ועדת המחקר לא תאשר תכנית או כל חלק ממנה זולת אם קיבלה חוות דעת על התכנית

מבודק מקצועי שהוסמך לכך ע"י רשות החדשנות.

7

5.5 המבקש ימסור לוועדת המחקר, לרשות החדשנות, או לכל מי שהוסמך לכך מטעמן, כל

פרט ומסמך נוסף שיתבקשו הדרושים לשם בחינתה של התכנית.

5.6 ועדת המחקר, או מי מטעמה, רשאית לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל המבקשים

בכדי לקבל הבהרות לבקשותיהם, או בכדי להסיר אי בהירויות שעלולות להתעורר

בבדיקת הבקשות.

.6 תנאי הסף

על מבקש לעמוד להנחת דעתה של ועדת המחקר בכל התנאים הבאים במצטבר. יובהר ויודגש

כי די באי עמידה באחד מתנאי הסף הבאים כדי להביא לפסילת הבקשה כולה: -

6.1 המבקש עומד בתנאי הגדרת המונח "חברת תעשיית ייצור" כהגדרתה בסעיף 1.1 של

מסלול ההטבה או בתנאי הגדרת המונח "חברת תעשיית ייצור עילית" כהגדרתה בסעיף

1.1 למסלול ההטבה, לפי העניין, להנחת דעתה של ועדת המחקר.

6.1 המבקש עתיד כתוצאה מביצוע התכנית לפתח בישראל, על ידי תושבי ישראל, מוצר חדש

או מוצר קיים שהוכנס בו שיפור משמעותי, אלא אם כן שוכנעה ועדת המחקר, מנימוקים

שיירשמו, כי לביצועה של התכנית חיוני כי חלק מהתכנית יבוצע שלא בישראל או שלא

בידי תושבי ישראל.

6.1 המבקש יעמוד בהסדרי הידע והקניין הרוחני המפורטים בסעיף 11.1-11.1 להלן.

6.4 המבקש אינו עומד לבצע את התכנית, על פי הזמנה של אחר, תמורת תשלום מלא או

חלקי הניתן כנגד מתן זכויות בעלות, חלקית או מלאה, בידע או במוצר.

6.5 המבקש אינו עומד לקבל, לשם ביצוע התכנית, סיוע מהממשלה או מרשות החדשנות

שלא לפי הוראות מסלול משנה זה.

6.6 התכנית אינה כוללת ביצוע מחקר שאושר כמחקר מדעי בהתאם לחוק מס הכנסה

)הטבות להשקעה בניירות ערך שתמורתם נועדה למחקר מדעי(, התשמ"ד- 1981 .

6.2 מגיש הבקשה או מי מבעלי מניותיו, אינם בעלי חשבונות מוגבלים ואינם נמצאים

בתהליך כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פירוק וכו'.

6.8 המבקש ובעלי השליטה בו עומדים בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה

)התניית אישורים שכר מינימום(, התשע"א – - 1011 .

.7 אמות המידה

הוועדה תבחן ותשקול רק את הבקשות שעברו את תנאי הסף בהתאם לאמות המידה

המפורטות להלן:

.1 מידת החדשנות הטכנולוגית המאפיינת את התיק, ובכלל זה היותה משמעותית ביחס

לחדשנות הטכנולוגית הקיימת במבקש.

.1 התשואה העודפת הצפויה למשק.

.1 הפוטנציאל העסקי למבקש הגלום בתיק ובכלל זה מידת התחרותיות של המוצר בשוק

היעד והפוטנציאל של המבקש להגיע לשוק היעד.

8

.4 רמת הסיכון הטכנולוגי/הסיכון ההנדסי הטמונים בפיתוח המוצר.

.5 היקף הייצור המתוכנן במדינת ישראל ושיעור הערך המוסף בישראל.

.6 היכולות הטכנולוגיות של המבקש והיערכותו לביצוע התכנית.

.2 התמשכות התמיכה שניתנה עד כה על ידי רשות החדשנות או לשכת המדען הראשי -

במשרד הכלכלה והתעשייה מעבר למה שצוין על ידי המבקש בבקשה המקורית שאושרה. -

.8 המענק

8.1 באם אישרה ועדת המחקר את הבקשה, המענק יהיה בשיעור של 10% , 40% או 50%

מהוצאות המחקר והפיתוח, כפי שתקבע הועדה בהתאם למטרות מסלול משנה זה.

8.1 בהחלטתה כאמור בסעיף 8.1 , תיתן ועדת המחקר משקל משמעותי להצהרת מקבל

האישור בדבר שיעור הייצור בישראל כפי שצוינה בהצהרה בדבר מקום ייצור ושיעור

הערך המוסף.

8.1 קבעה ועדת המחקר בהתאם לסעיף 8.1 , את שיעור המענק למקבל האישור, ייווספו 10%

לאותו השיעור אם מקבל האישור מבצע את התכנית באזורי עדיפות לאומית.

8.4 מבלי לפגוע בשיעור המענק שייקבע לפי סעיפים 8.1-8.1 לעיל, יווספו לו 10% , אם לפחות

10% מהתקציב המאושר של מקבל האישור יבוצע במכון מחקר.

.9 הלוואות

הועדה רשאית לאשר, לפי בקשת המבקש, כי במקום מענק לפי הוראות מסלול משנה זה תינתן

הלוואה למבקש או למי שישקיע בתכנית במפעלו. הלוואה תינתן בהתאם להוראות אשר יקבעו

לעניין זה ע"י מועצת הרשות.

10. מתן חוות דעת לגורם ממשלתי

.10.1 לבקשת גורם ממשלתי, ובכפוף להסכמות שהושגו בינו לבין רשות החדשנות, תוכל ועדת

המחקר לחוות את דעתה ולתת את המלצתה על היבטים שונים הנוגעים לפרויקט שהוגש

לאישורו של הגורם הממשלתי, ובכלל זה: החדשנות הטכנולוגית של הפרויקט,

האתגרים במימוש הפרויקט, יכולות היזם ו/או התאגיד לבצע את הפרויקט, הפוטנציאל

הכלכלי של הפרויקט ותרומתו של הפרויקט למשק בישראל.

.10.1 למען הסר ספק, יובהר כי ועדת המחקר רשאית לתת את חוות דעתה והמלצתה על כל

פרויקט כאמור בסעיף 10.1 לעיל וסמכות זו אינה מוגבלת לפרויקטים של חברות

תעשיית ייצור ו/או חברות תעשיית ייצור עילית בלבד.__

11. כפל תמיכה

יובהר כי במשך תקופת ביצוע התכנית המאושרת חל איסור לקבל סיוע מרשות החדשנות ו/או

מהממשלה בגין מרכיבים בתכנית שאושרה בהתאם למסלול הטבה זה.

9

.12 ידע וקניין רוחני

11.1 מבקש שתכניתו אושרה מתחייב לשמור על דיני הקניין הרוחני כפי שינהגו מזמן לזמן

במדינת ישראל. המבקש מצהיר כי ידוע לו שאם יורשע בעבירה על דיני הקניין הרוחני

של מדינת ישראל בפסק דיו סופי וחלוט, יהיו רשות החדשנות והוועדה, רשאיות לבטל

למפרע כל הטבה, מענק, הלוואה, הטבת מס או יתרון כספי אחר שניתן לו, כולם או

חלקם, ולדרוש את החזרתם בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק.

11.1 הוראות חוק החדשנות, התקנות, הכללים והנהלים שהותקנו מכוחו והוראות מסלול

הטבה מס' 1 של רשות החדשנות קרן המו"פ )להלן: "מסלול הטבה מס' 1"( והנהלים

והכללים שנקבעו מכוחו, בנוגע לשמירת הידע וזכויות הייצור בארץ, וההוראות שלא

להעביר לאחר את הידע, הזכויות לגביו ואת זכויות הייצור שיופקו מהמחקר ומהפיתוח,

ללא אישור מוקדם של הוועדה, יחולו על מענק רשות החדשנות והסיוע הניתנים

במסגרת מסלול הטבה זה, בשינויים המחויבים ממנו. למען הסר ספק, יובהר כי הבעלות

המלאה על הידע והזכויות הנובעות ממנו, לרבות זכויות קניין רוחני, יהיו בבעלות מלאה

ובלעדית של המבקש שתכניתו אושרה.

11.1 למרות האמור בסעיף 11.1 לעיל, מקבל האישור יכול ויהיה הבעלים במשותף בידע

ובזכויות הנובעות ממנו עם ישות משפטית אחרת המאוגדת בישראל ואשר פועלת

בהתאם לדיני מדינת ישראל )להלן: "הישות האחרת"(, לרבות זכויות הקניין הרוחני

בהתאם לחלוקה בין הצדדים אשר אושרה ע"י ועדת המחקר, וכל אחד מהם יוכל

להשתמש בידע ובזכויות הנובעות ממנו לרבות זכויות הקניין הרוחני, ללא הגבלה כל

עוד: )א( שיחולו על הישות האחרת החובות לפי מסלול משנה זה ולפי תנאי התכנית

המאושרת, לרבות החובה שלא להעביר את הידע לאחר אלא בהסכמת ועדת המחקר,

ולרבות החובה לשלם תמלוגים, בכפוף להוראות סעיף 14 להלן; )ב( אין השימוש של

הישות האחרת פוגע ביכולת השימוש של מקבל האישור בידע ובזכויות הנובעות ממנו

לרבות זכויות הקניין הרוחני. העברת הידע או הזכויות הנובעות ממנו, לרבות זכויות

הקניין הרוחני ע"י מקבל האישור לגורם שאינו הישות האחרת, תהיה כפופה להוראות

מסלול ההטבה מס' 1 בנוגע להעברת ידע לאחר כמפורט בסעיף 11.1 לעיל.

11.4 אישורים בנוגע לבקשות אשר יוגשו בנוגע לנושאים המפורטים בסעיף 11 זה ינתנו ע"י

ועדת המחקר.

.13 העברת ייצור

11.1 הוראות מסלול הטבה מס' 1 קרן המו"פ וחוק החדשנות בקשר לייצור בישראל או -

מחוצה לה והעברת הייצור מחוץ לישראל, יחולו על מענקים הניתנים מכוח מסלול

הטבה זה בשינויים המתחייבים.

11.1 אישורים בנוגע לבקשות אשר יוגשו בנוגע לנושאים המפורטים בסעיף 11.1 זה ינתנו ע"י

ועדת המחקר.

10

.14 תמלוגים

14.1 מי שניתן לו אישור מכוח מסלול משנה זה, ובכלל זה ישות אחרת כהגדרתה לעיל, ישלם,

לאוצר המדינה, תמלוגים מכל הכנסה הנובעת מהמוצר, שפותח במסגרת התכנית או

הנובע ממנה, לרבות שירותים הנלווים למוצר או הכרוכים בו, והכל בין אם ההכנסה

נוצרה אצל מי שניתן לו האישור או אצל אדם או תאגיד קשור;

לענין זה -

"אדם או תאגיד קשור" אחד מאלה: -

( 1 ( תאגיד שהשליטה בו, במישרין או בעקיפין, היא בידי מי שניתן לו האישור;

( 1 ( מי ששולט, במישרין או בעקיפין, במי שניתן לו האישור;

( 1( תאגיד שהשליטה בו, במישרין או בעקיפין, היא בידי מי שמתקיימות בו הוראות

פסקאות ) 1 ( או ) 1 ( או בידי מי שקיבל אישור כאמור בפסקה ) 4 ;)

( 4( מי שקיבל אישור לייצר את המוצר מידי מי שניתן לו האישור או מידי מי

שמתקיימות בו הוראות פסקאות ) 1 ( עד ) 1 ;)

"שליטה" כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח- - 1968 ;

14.1 התמלוגים ישולמו בשיעורים ולפי הוראות המפורטות בנספח א- 1 .

14.1 התמלוגים ייגבו בדרך שגובים מס, ופקודת המסים )גביה( תחול כאילו היו התמלוגים

מס כמשמעותו באותה פקודה ויראו את חשב הרשות כממונה על הגבייה לפי הפקודה

האמורה.

.15 דיון חוזר

15.1 הועדה תקיים דיון חוזר בכל החלטה שקיבלה, אם בתוך ארבעים וחמישה ימים ממועד

קבלת ההחלטה הגיש המבקש שבעניינו התקבלה החלטת הועדה כאמור, בקשה מנומקת

בכתב לקיים דיון חוזר.

15.1 הגשת בקשה לדיון חוזר על ידי המבקש טעונה תשלום אגרה בהתאם לתקנות אשר -

נקבעו לעניין זה מכוח חוק החדשנות.

.16 הוראת מעבר

תאגיד שהוכר בעבר על ידי ועדת המחקר הפועלת מכוח מסלול הטבה מס' - 1 של רשות החדשנות

קרן המו"פ כחברת תעשייה מסורתית )כהגדרת מונח זה בנספח ד' "הוראות לעניין שיעור –

התמלוגים וכללים לתשלומם" של מסלול הטבה מס' 1 של רשות החדשנות קרן המו"פ( יהא –

זכאי להגיש תיק המשך יחיד במסגרת מסלול משנה זה בכפוף לכך שהבקשה תוגש בתוך 11

חודשים מתום התיק האחרון שבוצע על ידי המבקש או בתוך - 11 חודשים מיום 12 בינואר 1018 ,

המועד המאוחר מבין השניים.

.17 תחילה

הוראות מסלול משנה זה תוקנו ביום 14 ביוני 1018 , והן מחליפות את הוראות מסלול המשנה

מיום 11 באפריל 1018 .

11

נספח ב'

מסלול משנה ב' מכינת מו"פ לחברות תעשיית הייצור -

.1 כללי

האמור במסלול הטבה מס' 16 של רשות החדשנות עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור -

)להלן: "מסלול ההטבה"( יחול על מסלול משנה מכינת מו"פ לחברות תעשיית הייצור )להלן:

"מסלול המשנה"(, אלא אם נאמר מפורשות אחרת בגוף מסלול המשנה.

.2 מטרת מסלול המשנה

1.1 לתעשיית היצור בישראל ישנם חסמים שונים המקשים עליה לפתח יתרון תחרותי על בסיס

חדשנות טכנולוגית, ובכלל זה העלויות הראשוניות של ביצוע מחקר ופיתוח )להלן: "מו"פ"(.

בנוסף, קיים חשש להקצאת תקציבים להשקעה במו"פ, לאור הסיכון הקיים בהשקעה זו,

שכן לרוב תוצאות ההשקעה מתרחשות מספר שנים לאחר ביצועה.

1.1 לפיכך, מטרת מסלול המשנה הינה לסייע לחברות תעשיית הייצור )כהגדרתן להלן( להיערך

לקראת ביצוע תכנית מו"פ מוצלחת ולאפיין היבטים נוספים בהם הן תוכלנה לשפר מוצריהן

ואת תהליכי הייצור באמצעות יישום חדשנות טכנולוגית.

.3 הגדרות

במסלול המשנה תיוחד למונחים הבאים ההגדרה המופיעה בסעיף זה, זולת אם נאמר

אחרת בגוף מסלול המשנה:

3.1 "אזור עדיפות לאומית"

אזור פיתוח א' שנקבע לפי סעיף 40 ד לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט- 1959 .

3.2 "בקשה"

בקשה שמגישה חברת תעשיית ייצור לאישור תכנית לפני מסלול משנה זה.

3.3 "הוצאות מאושרות"

הוצאות שייקבעו על ידי הוועדה במסגרת נהלי מסלול המשנה, ובכלל זה שירותי ייעוץ, -

קבלני משנה, חומרים מתכלים, ציוד וסקרי פטנטים.

3.4 "יועץ טכנולוגי"

יחיד שהינו בעל ניסיון טכנולוגי מוכח בתחומי הפעילות בהם ניתן הייעוץ במסגרת כלי

התמיכה של מסלול משנה זה.

3.5 "מבקש"

חברת תעשיית ייצור המגישה בקשה מכוח מסלול משנה זה.

3.6 "מענק"

מימון רשות החדשנות הניתן לחברת תעשיית ייצור לשם ביצוע תכנית מכוח מסלול משנה

זה.

12

.4 עקרונות מסלול המשנה

במסגרת מסלול המשנה יופעלו ארבעה כלי תמיכה, בהתאם למפורט להלן:

4.1 כלי תמיכה בסיסי תכנית בה יבוצע תהליך כולל של מיפוי ובחינת יכולותיו הטכנולוגיות –

של המבקש על ידי יועץ טכנולוגי. היועץ הטכנולוגי יסייע למבקש לגבש מוצרים חדשים, -

לבחון ולזהות את הפערים הטכנולוגיים ביכולותיו הקיימות של המבקש וכן להכין את

המבקש לקראת ביצוע תכנית מו"פ.

4.1 כלי תמיכה לבדיקת היתכנות טכנולוגית תכנית בה יבוצע תהליך של בדיקת היתכנות –

טכנולוגית בהובלת יועץ טכנולוגי. היועץ הטכנולוגי יסייע למבקש לבצע הליך מקדמי של

הסרת סיכונים טכנולוגיים, ובכלל זה סקירת ספרות, ביצוע בדיקות הנדסיות, ניסויים,

אנליזות וניתוח תוצאותיהם לצורך החלטה בדבר ביצוע תכנית מו"פ.

4.1 כלי תמיכה לפיתוח פתרונות לכשלי תהליך הייצור תכנית בה תבוצע בחינה של חלופות –

לפתרון בעיות טכנולוגיות, המאפיינות את תהליכי הייצור של המבקש הן בהיבט התיאורטי

והן בהיבט המעשי וגיבוש המלצות למציאת פתרונות לבעיות טכנולוגיות אלו באמצעות

תהליכי פיתוח בהובלת יועץ טכנולוגי.

4.4 כלי תמיכה לשיפור תהליכי הייצור תכנית בה יבוצע ניתוח של תהליכי הייצור המופעלים –

אצל המבקש, לצורך ייעולם או להטמעה של תהליכים מתקדמים לשם שיפור הפריון, תוך

הסתייעות ביועץ טכנולוגי.

.5 תפקידי ועדת המחקר וסמכויותיה

לוועדת המחקר )להלן: "הוועדה"( הסמכות לקבל כל החלטה הדרושה לשם הפעלת מסלול

משנה זה )ככל שאינה סותרת את הוראות חוק החדשנות, התקנות, הכללים, הנהלים וההוראות

שנקבעו מכוחו(, ובכלל זה:

.1 לדון בכל בקשה המוגשת במסגרת מסלול משנה זה.

.1 לבחון את הבקשות המוגשות במסגרת מסלול המשנה בהתאם לתנאי הסף ואמות המידה

ולאשר אותן.

.1 לעשות כל פעולה לצורך בחינה וההערכה של מצגיהם של המבקשים, לרבות בנוגע לאופן

ביצוע התכנית.

.4 לקבוע תנאים מוקדמים לכניסתו של אישור התכנית לתוקף.

.5 לקבוע את התנאים לביצוע התכנית המאושרת, לרבות אבני דרך, לוחות זמנים.

.6 לאשר או לפסול באופן מלא או חלקי, בהתאם לנהלים שקבעה הוועדה, כל שינוי שמבוקש

לבצע בתכנית המאושרת לעומת הבקשה המקורית.

.2 לעקוב אחר ביצועה של תכנית מאושרת, ולהחליט האם לקבוע לה תנאים ואבני דרך.

.8 לאשר הארכת תקופת הביצוע של התכנית המאושרת ללא תוספת תקציבית עד לניצול מלא

של התקציב המאושר.

.9 לאשר קיצור תקופת הביצוע של התכנית המאושרת ככל שנוצל התקציב המאושר במלואו

והוגשמו יעדי התכנית המאושרת.

13

.10 לבטל או להפסיק תמיכה בתכנית מאושרת.

.11 למנות צוות מייעץ לצורך גיבוש המלצות בעניין הבקשות המוגשות במסגרת מסלול המשנה.

.11 לעשות כל פעולה לשם בחינת המצגים המוגשים לוועדה או לאישורה.

.11 לקבוע ולפרסם נהלים לביצוע מסלול משנה זה.

.6 תנאי הסף

על מבקש לעמוד בכל התנאים הבאים, במצטבר. יובהר ויודגש כי די באי עמידה באחד מתנאי -

הסף כדי להביא לפסילת הבקשה כולה:

6.1 המבקש הינו תאגיד ישראלי שהתאגד כדין בישראל ופועל בהתאם לדיני מדינת ישראל

למטרות רווח.

6.1 המבקש הינו חברת תעשיית ייצור, כהגדרתה בסעיף 1.1 של מסלול ההטבה.

6.1 מחזור המכירות של המבקש בשנה הקלנדרית שקדמה להגשת הבקשה אינו עולה על 20

מיליון דולר של ארצות הברית. -

6.4 בקשה המוגשת בכלי התמיכה הבסיסי:

6.5 מבקש שקיבל בעבר אישור לתכנית מו"פ אחת לכל היותר מטעם רשות החדשנות או לשכת

המדען הראשי במשרד הכלכלה והתעשייה וככל שלא קיבל אישור לתכנית מכינה למו"פ

מטעם העמותה הממשלתית מתימו"פ בחמש השנים שקדמו להגשת הבקשה במסלול משנה

זה.

6.6 מבקש שקיבל בעבר אישור לשתי תכניות מו"פ ומעלה מטעם רשות החדשנות או לשכת

המדען הראשי במשרד הכלכלה והתעשייה וככל שתכנית המו"פ האחרונה שאושרה

הסתיימה לפני למעלה מחמש שנים ממועד הגשת הבקשה במסלול משנה זה וכן לא קיבל

אישור לתכנית מכינה למו"פ מטעם העמותה הממשלתית מתימו"פ בחמש השנים שקדמו

להגשת הבקשה במסלול משנה זה.

6.2 המבקש לא קיבל ואינו מקבל מימון מצד שלישי כלשהו, לרבות מהמדינה, בגין התכנית

שבגינה הוגשה בקשה במסגרת מסלול משנה זה.

6.8 מגיש הבקשה או מי מבעלי מניותיו, אינם בעלי חשבונות מוגבלים ואינם נמצאים בתהליך

כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פירוק וכו'.

6.9 המבקש ובעלי השליטה בו עומדים בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה

)התניית אישורים שכר מינימום(, התשע"א – - 1011 .

.7 אמות המידה

הוועדה תבחן ותשקול רק את הבקשות שעברו את תנאי הסף המפורטים לעיל בהתאם לאמות

המידה המפורטות להלן:

2.1 אמות המידה לכלי התמיכה הבסיסי:

2.1 מידת הפוטנציאל של המבקש ליישם את תוצאות מסלול משנה זה לשם ביצוע תכנית מו"פ.

14

2.1 מידת התאמתו של היועץ הטכנולוגי להובלת החברה לביצוע מוצלח של הפעילות המתוכננת

במסגרת מסלול משנה זה.

2.4 התשואה הצפויה למשק בעקבות יישום תוצאות מסלול משנה זה בפעילות המבקש.

2.5 אמות המידה לכלי תמיכה לבדיקת היתכנות טכנולוגית/לכלי תמיכה לפיתוח פתרונות

לכשלי תהליך הייצור/לכלי תמיכה לשיפור תהליכי הייצור:

2.6 מידת הפוטנציאל ויכולתו של המבקש ליישם את תוצאות מסלול משנה זה לשם ביצוע

תכנית מו"פ.

2.2 מידת התאמתו של היועץ הטכנולוגי להובלת החברה לביצוע מוצלח של הפעילות המתוכננת

במסגרת מסלול משנה זה.

2.8 התשואה הצפויה למשק בעקבות יישום תוצאות מסלול משנה זה בפעילות המבקש.

2.9 מידת המורכבות של האתגרים הטכנולוגיים הגלומים בהתמודדות עם המצב הקיים

שהוביל את המבקש להגשת בקשה במסלול משנה זה.

2.10 הפוטנציאל הכלכלי הגלום ביישום תוצאות מסלול משנה זה עבור המבקש.

.8 הליך הגשת הבקשות, בחינתן והדיון בהן

8.1 המבקש ימלא טופס בקשה בהתאם לנוסח שייקבע על ידי הוועדה בנהלי מסלול המשנה -

ויצרף לבקשתו תעודת התאגדות של המבקש, דו"חות כספיים והצהרות בהתאם לנוסחים

שייקבעו על ידי ועדת המחקר, הכל לצורך בחינת הבקשות ובכלל זה תנאי הסף. -

8.1 הוועדה תבחן את הבקשות שתוגשנה בהתאם לתנאי הסף ואמות המידה המפורטים לעיל

וכן את ההמלצות מטעם הצוות המייעץ )ככל שימונה על ידה(. -

8.1 המבקש ימסור לוועדה, לרשות החדשנות, או לכל מי שהוסמך לכך על ידן, כל מידע, פרט -

ומסמך נוספים שיתבקשו לשם בחינת הבקשה.

8.4 מבקש אשר בקשתו תאושר על ידי הוועדה יקבל על כך הודעה ויהיה עליו לחתום על כתב -

התחייבות בנוסח שייקבע על ידי הוועדה. -

8.5 אישור הבקשה יכנס לתוקפו לאחר החתימה על כתב ההתחייבות על ידי המבקש והוצאת -

כתב אישור על ידי רשות החדשנות לתקופת הביצוע אשר נקבעה על ידי הוועדה. - -

.9 המענק

9.1 סך התקציב הכולל לתכנית שאושרה במסגרת מסלול משנה זה יהא עד 25,000 ש"ח. שיעור

המענק מטעם רשות החדשנות במסלול משנה זה יהא 66% מסך התקציב הכולל, בהתאם

להוצאות המאושרות.

9.1 למרות האמור בסעיף 9.1 לעיל, סך התקציב הכולל לתכנית שאושרה במסגרת מסלול משנה

זה, אשר תבוצע באזור עדיפות לאומית יהא עד 100,000 ש"ח. שיעור המענק מטעם רשות

החדשנות במסלול משנה זה לתכנית שתבוצע באזור עדיפות לאומית יהא עד 25% מסך

התקציב הכולל, בהתאם להוצאות המוכרות.

15

.11 תקופת הביצוע

10.1 תקופת הביצוע לתכנית שאושרה במסגרת מסלול משנה זה תהא 9 חודשים.

10.1 במקרים חריגים הוועדה תהא רשאית להאריך את תקופת הביצוע לתקופה נוספת שלא

תעלה על 6 חודשים, זאת ללא תוספת תקציב.

.11 תמלוגים

מקבלי מענק במסגרת מסלול משנה זה יהיו פטורים מתשלום תמלוגים בגינו.

.12 תחילה

הוראות מסלול משנה זה תוקנו ביום 14 ביוני 1018 , והן מחליפות את הוראות מסלול המשנה

מיום 12 בינואר 1018__

תודה שביקרתם אותנו. דברו איתנו