הנחיות ונהלים מסלול הטבה מס' 36ב' (מכינת מו"פ לחברות תעשיית הייצור)

 1. כללי
  • מסמך זה נועד לפרט את ההנחיות והנהלים לצורך קבלת תמיכה במחקר ופיתוח (מו"פ) מכוח מסלול הטבה מס' 36 – מסלול משנה ב' - (מכינת מו"פ לחברות תעשיית הייצור) המופעל ע"י זירת ייצור מתקדם ברשות החדשנות.
  • ככל שתימצא סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור בחוק המו"פ והחדשנות, נהלי רשות החדשנות, ומסלול הטבה מס' 36 - יגברו האחרונים.

 

 1. מטרת מסלול מכינת מו"פ לחברות תעשיית היצור

מטרת מסלול זה הינה לסייע לחברות תעשיית הייצור (כהגדרתן להלן), להיערך לקראת ביצוע תכנית מו"פ מוצלחת ולאפיין היבטים נוספים בהם הן תוכלנה לשפר מוצריהן ואת תהליכי הייצור, באמצעות חדשנות טכנולוגית. הציפייה היא כי חברות המשתתפות בתוכנית יגיעו בסיומה לכיוון והגדרה ברורה של החדשנות אליה היא מכוונת, ובמידת הצורך תתאפשר להן השתלבות פשוטה יותר באחת או יותר מתכניות התמיכה במו"פ ההמשכיות והמקיפות יותר של רשות החדשנות.

 

 1. מכינת מו"פ – כלי התמיכה

במסגרת מכינת המו"פ יופעלו ארבעה כלי תמיכה בהתאם למפורט להלן:

 • מסלול תמיכה בסיסי – שמטרתו לסייע בגיבוש מוצרים/תהליכים חדשים, במסגרתו יועץ טכנולוגי יסייע למבקש לבצע תהליך של מיפוי ובחינת יכולות טכנולוגיות לצורך גיבוש רעיונות חדשניים (מיועד לחברות אשר אינן מנוסות בביצוע תכניות מו"פ בתמיכת רשות החדשנות).
 • מסלול לבדיקת התכנות טכנולוגית – במסגרתו יבוצע תהליך של בדיקת התכנות טכנולוגית בהובלת יועץ טכנולוגי, אשר יסייע למבקש בהליך מקדמי של הסרת סיכונים טכנולוגיים.
 • מסלול לפיתוח פתרונות לכשלים בתהליך הייצור – במסגרתו היועץ ינתח בעיה טכנולוגית ספציפית המאפיינת כשל בתהליך הייצור ויסייע בגיבוש המלצות לפתרון.
 • מסלול לשיפור תהליך הייצור – במסגרתו היועץ יבצע ניתוח של תהליכי הייצור לצורך ייעולם, בדרך של הטמעת שיפורים טכנולוגיים חדשניים שמטרתם שיפור הפריון בייצור.

 

 1. שיוך למסלול המכינה למו"פ לחברות תעשיית הייצור

תאגיד יוגדר כזכאי להשתתף במסלול משנה זה אם התאגיד עונה על כל התנאים הבאים:

 • התאגיד הינו תאגיד ישראלי הפועל למטרת רווח ופועל בהתאם לדיני מדינת ישראל.
 • מחזור מכירותיו, בשנה הקלנדרית שקדמה לשנת ההגשה, אינו עולה על 70 מיליון דולר.

 

 • התאגיד עונה על הגדרתו כתאגיד מתעשיית הייצור כמפורט:
 • א. מרבית הכנסתו (למעלה מ-50%) בשנה שקדמה להגשת הבקשה במסגרת מסלול ההטבה נבעה מייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה המסורתית או בענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית על פי הגדרתם במועד הגשת הבקשה (בכלל זה מזון, משקאות, טקסטיל, עור, עץ, נייר, מוצרי נפט, גומי, פלסטיק, מתכת, חומרי בניין, תחזוקת מכונות), או
 • ב. מרבית הכנסתו (למעלה מ-50%) בשנה שקדמה להגשת הבקשה במסגרת מסלול ההטבה נבעה מייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית על פי הגדרתם במועד הגשת הבקשה (בכלל זה כימיה, נשק ותחמושת, ציוד חשמלי, ייצור מכונות), והעונה על שני התנאים הבאים במצטבר:
 • במועד הגשת הבקשה במסלול הטבה זה מספר עובדי הייצור בו הינו לפחות 30% מכלל העובדים, אך לא פחות מ-3 עובדים.
 • במועד הגשת הבקשה במסלול הטבה זה מספר עובדי המו"פ בו הינו לכל היותר 10% מכלל העובדים, אך לא יותר מ-25 עובדים.
  • התאגיד לא קיבל ואינו מקבל מימון מצד שלישי כלשהו, לרבות המדינה, בגין התכנית שבגינה הוגשה הבקשה.
  • לבקשות במסלול תמיכה בסיסי :
 • א. התאגיד קיבל בעבר אישור לתכנית מו"פ אחת לכל היותר ולא קיבל אישור ב- 5 השנים האחרונות לתכנית מכינה למו"פ (מרשות החדשנות ו/או לשכת המדען הראשי ו/או מתימו"פ).
 • ב. התאגיד קיבל אישור לשתי תכניות מו"פ לכל היותר, שהסתיימו לפני יותר מ- 5 שנים ולא קיבל אישור לתכנית מכינה למו"פ ב- 5 השנים האחרונות.
  • התאגיד או מי מבעלי מניותיו, אינם בעלי חשבונות מוגבלים ואינם נמצאים בתהליך כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פירוק וכו'.
  • התאגיד ובעלי השליטה בו עומדים בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופתוח בתעשייה (התניית אישורים – שכר מינימום), התשע"א – 2011.

 

לפרטים אודות ענפי התעשייה סיווגם ניתן לפנות למדריך הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה, (בו מפורטים כל ענפי התעשייה) ולטבלת סיווג ענפי התעשייה על פי עצמתם הטכנולוגית באתר האינטרנט של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (ובנספח מטה).

 

 1. הגשת בקשות במסגרת המסלול

 


 

 1. אמות המידה לאישור בקשות לתמיכה במו"פ במסלול זה

בקשות שתעמודנה בתנאי הסף, תבחנה בהתאם לאמות המידה הבאות:

 • למסלול הבסיסי:
 • א. מידת פוטנציאל המבקש ליישם את המלצות/תכנית מסלול משנה זה.
 • ב. מידת התאמתו של היועץ הטכנולוגי.
 • ג. התשואה הצפויה למשק בעסקות יישום ההמלצות/התוכנית של מסלול משנה זה.
  • לשאר מסלולי התמיכה:
 • א. אמות המידה המפורטת לעיל, ובנוסף.
 • ב. מידת המורכבות של האתגרים הטכנולוגיים הגלומים בהתמודדות עם המצב הקיים שהוביל את המבקש להגיש את בקשתו.
 • ג. הפוטנציאל הכלכלי הגלום ביישום ההמלצות /תכנית של מסלול משנה זה עבור המבקש.

 

 1. המענקים המאושרים

תמיכה בשיעור של 66% מתקציב הבקשה המאושר (תקציב מקסימלי של 75 אלפי ₪) הכולל את שכר היועץ (תקרת התעריף לשעת ייעוץ ממנה ייגזר ההחזר הינה 200 שקלים לשעה), סקרי שוק, טכנולוגיה ופטנטים, בדיקות מעבדה, רכש חומרים וציוד ייעודי, שכר יועצים טכנולוגיים נוספים והוצאות שונות אחרות הקשורות בתכנית המאושרת.

 

 1. תקופת הביצוע

תקופת הביצוע המקסימלית לתכנית שאושרה לא תעלה על 9 חודשים.

 

 1. תהליך האישור וביצוע העבודה

לצורך התנעת התהליך על החברה להגיש בקשה מקוונת כמפורט בסעיף 5 לעיל.

לאחר קליטת הבקשה, הנהלת החברה והיועץ המלווה יזומנו לצורך הצגה מפורטת של הבקשה בפני ועדה מייעצת של רשות החדשנות.

בהמשך הבקשה תועלה לדיון בפני ועדת מחקר של הרשות אשר לה הסמכות לאשר את הבקשה. לאחר קיום הועדה ישלח מייל לחברה (איש הקשר לרשות) על החלטת הועדה.

לאחר קבלת תשובת הועדה, על החברה יהיה להשלים מסמכים נדרשים (בכללם הסכם עם היועץ הנבחר – ראו להלן) ולשלחם למחלקת התקשרויות. בהמשך ישלחו לחברה דף תקציב וכתב התחייבות, עליהם החברה תחתום ותחזירם למחלקת התקשרויות.

בסיום תהליך החתימות הרשות תודיע לחברה על הפעלת הפרויקט בידי מחלקת תשלומים.

במסגרת החלטת הועדה תקבענה שתי אבני דרך לביצוע ודווח. בסיומה של כל אבן דרך תתבקש החברה בסיוע היועץ הטכנולוגי המלווה להגיש דוח מסכם, אותו יציגו בפני הועדה המייעצת של המסלול במועד שיתואם עימם.

עם סיומה ואישורה של כל אבן דרך בידי ועדת המחקר, החברה תגיש דוח כספי המרכז את דרישת ההחזר הכספי שלה בגין ההוצאות שבוצעו בפועל, למחלקת תשלומים. עם אישור הדו"ח יתבצע החזר ישירות לחברה בהתאם לנהלי הרשות.

 

 

 1. התקשרות עם יועץ מלווה

הצגת הסכם התקשרות עם יועץ מלווה (שאושר על ידי ועדת המחקר) היא כאמור תנאי הכרחי לקבלת אישור להפעלה.

הסכם ההתקשרות הינו הסכם בין התאגיד לבין היועץ המלווה והרשות אינה צד לו לכל דבר ועניין. יחד עם זאת, על הסכם ההתקשרות לכלול בין השאר את הפרטים הבאים:

 • א. מהות ההתקשרות.
 • ב. תיאור השירותים שיסופקו על ידי היועץ.
 • ג. לוחות זמנים לביצוע.
 • ד. היקף שעות מוערך (במידה ורלוונטי).
 • ה. תעריף שכר טרחה שעתי (המענק בגין הוצאות הייעוץ יגזרו משכר טרחה שעתי מקסימלי של 200 ₪).

 

 

 1. תמלוגים

מקבלי מענק במסגרת מסלול משנה זה יהיו פטורים מחובת תשלום תמלוגים בגינו.

 

 

 

 

נספח

                          סיווג ענפי התעשייה לפי עצמה טכנולוגית

כפי שנקבע בOECD -  וכפי שהתקבל באו"ם ובאיחוד האירופי

 

 

תיאור

סמל

עצמה טכנולוגית

ייצור תרופות קונבנציונליות ותרופות הומאופתיות

21

 

טכנולוגיה עילית

ייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי

26

ייצור כלי טיס, חלליות וציוד נלווה

303

ייצור כימיקלים ומוצריהם

20

 

טכנולוגיה מעורבת עילית

ייצור נשק ותחמושת

252

ייצור ציוד חשמלי

27

ייצור מכונות וציוד לנמ"א

28

ייצור כלי רכב מנועיים ונגררים

29

ייצור כלי תחבורה והובלה אחרים

   אינו כולל 301  - בניית ספינות ואניות

   אינו כולל 303 - ייצור כל טיס, חלליות וציוד נלווה

30

ייצור ציוד רפואי, דנטלי ואורתופדי

325

שכפול חומר תקשורתי מוקלט

182

 

טכנולוגיה מעורבת מסורתית

ייצור קוק ומוצרי נפט גולמי מזוקק

19

ייצור מוצרי גומי ופלסטיק

22

ייצור מוצרים אחרים על בסיס מינרלים אל-מתכתיים

23

תעשיית מתכות בסיסיות

24

ייצור מוצרי מתכת בהרכבה, פרט למכונות ולציוד

   אינו כולל 252  - ייצור נשק ותחמושת

25

בניית ספינות ואניות

301

תיקון, תחזוקה והתקנה של מכונות וציוד

33

ייצור מוצרי מזון

10

 

 

 

 

טכנולוגיה מסורתית

ייצור משקאות

11

ייצור מוצרי טבק

12

ייצור טקסטיל

13

ייצור מוצרי הלבשה

14

ייצור ועיבוד של מוצרי עור ושל אביזרים נלווים

15

ייצור מוצרי עץ ומוצרי עץ ושעם, פרט לרהיטים; ייצור מוצרי קש ומוצרים מחומרי קליעה

16

ייצור נייר ומוצריו

17

הדפסה ושכפול של חומר תקשורתי מוקלט

  אינו כולל 182 - שכפול חומר תקשורתי מוקלט

18

ייצור רהיטים

31

ענפי ייצור אחרים

  אינו כולל 325 - ייצור ציוד רפואי, דנטלי ואורתופדי

32

 

 

 

 

 

תודה שביקרתם אותנו. דברו איתנו